Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.trendydom.pl

Właściciel sklepu:

FD sp. z o.o. sp. kom.
ul. Mehoffera 77
42-202 Częstochowa
NIP:5732850261

Nr rachunku: 63 1030 0019 0109 8503 0008 7603

Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.trendydom.pl
2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Nabywcę jest zapoznanie się z regulaminem i jego zaakceptowanie.
3. Zawartość sklepu internetowego www.trendydom.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§1 Strony transakcji

1. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.trendydom.pl (zwaną dalej Sprzedawcą) jest FD sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Częstochowie.

§ 2 Przedmiot transakcji

1. Przedmiotami transakcji są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego www.trendydom.pl.
2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.trendydom.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

§ 3 Składanie zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.trendydom.pl można składać :
• poprzez wypełnienie formularza zamówienia zlokalizowanego w witrynie sklepu ( 24 h na dobrze 7 dni w tygodniu), a także
• za pomocą e-maila lub (adres poczty e-mail w zakładce kontakt),
• telefonicznie (dane kontaktowe w zakładce kontakt) w godzinach:
pon.-czw. : 8:00 – 20:00
piątek: 8:00 – 16:00
sobota: 10:00 – 14:00

2. Nabywca składając zamówienie składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów (towarów), zgodnie z informacją na ich temat znajdująca się w witrynie sklepu w chwili składania zamówienia.

§ 4 Zawarcie umowy

1. Warunkiem przyjęcia oferty kupna jest podanie wszystkich danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, tj.:
• danych dotyczących kupowanego towaru: ilość, nr katalogowy produktu (proszę podać wszystkie dane, które winien podać Nabywca)
• danych Nabywcy: imienia i nazwiska (proszę wymienić dane, które zgodnie z formularzem należy podać).
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości (np. podanie nieistniejącego adresu dla dostawy) oraz w razie nieprzestrzegania przez Nabywcę postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia. O odmowie realizacji zamówienia Sprzedający informuje niezwłocznie Nabywcę.
3. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym www.trendydom.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. W ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Nabywcą pocztą e-mail lub telefonicznie celem potwierdzenia zamówienia oraz uzgodnienia szczegółów transakcji.
4. Do zawarcia umowy sprzedaży produktu dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Nabywcę złożonego zamówienia.

§ 5 Formy płatności

1. Klient może dokonać płatności za zakupione produkty w następujący sposób:
a) gotówką przy odbiorze przesyłki zawierającej produkt,
b) przelewem, bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy,
c) przelewem, za pośrednictwem serwisu tpay.pl.
2. Towar zostaje wysłany:
a) w przypadku określonym w ust. 1 a – niezwłocznie po zwarciu umowy,
b) w przypadku określonym w ust. 1 b i c – niezwłocznie po wpłynięciu należności na rachunek Sprzedawcy.
3. Towar zostaje wysłany wraz fakturą VAT.

§ 6 Dostarczenie produktu

1. Dostarczenie produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.trendydom.pl realizowane jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. O ile strony nie postanowią inaczej zamówiony towar dostarczany jest do Nabywcy w terminie 3 dni roboczych licząc od:
a) dnia zawarcia umowy – w przypadku wyboru formy płatności określonej w § 5 ust. 1 a,
b) dnia uznania rachunku Sprzedawcy kwotą należności – w przypadku wyboru formy płatności określonej w § 5 ust. 1 b i c.
3. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji zamówienia Nabywca będzie o nich informowany. W takim przypadku Nabywca ma prawo do podjęcia decyzji co do sposobu jego dalszej realizacji (częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia, rezygnacja z zamówienia).
4. Sprzedawca dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej (informacja dokładnie jakiej firmy) lub osobiście.
5. Przy zamówieniu na łączną kwotę powyżej 300,00 zł opłatę za dostarczenie zamówionych produktów ponosi sprzedawca. W pozostałych przypadkach koszty dostarczenia pokrywa Nabywca.
6. Koszt dostarczenia przesyłki są każdorazowo określane w opisie produktu zamieszczonym w witrynie sklepu.
7. Z chwilą wydania Nabywcy towaru przechodzi na niego prawo własności towaru oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Osoba nabywająca towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą jest Konsumentem.
2. Nabywcy będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy (tj. zrezygnowania z towaru kupionego w sklepie internetowym Sprzedawcy) bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy;
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) usług w zakresie gier hazardowych.
4. W razie odstąpienia od umowy:
a) umowa jest uważana za niezawartą,
b) konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty odstąpienia od umowy,

5. Konsument proszony jest przed odesłaniem towaru o poinformowanie Sklepu (drogą e-mail lub telefonicznie) o fakcie jego odesłania.

§ 8 Niezgodność towaru z umową. Gwarancja

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.trendydom.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Warunki gwarancji określa dokument gwarancji dostarczany wraz z towarem.
3. Jeżeli po otrzymaniu produktu Klient stwierdzi w nim wady (niezgodność towaru z umową) lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać produkt do Sprzedawcy na jego adres, tj. Hurtownia Fuldom 42-202 Częstochowa ul.Krakowska 45.
4. Koszty związane z odesłaniem produktu zostaną niezwłocznie, po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji zwrócone przez Sprzedawcę.
5. Do odsyłanego produktu należy dołączyć informację o przyczynach złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od ich złożenia.
6. W przypadku zasadności reklamacji, produkt wadliwy lub uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy (wolny od wad, zgodny z umową), a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymane od niego świadczenie.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Nabywcy są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia w Sklepie Internetowym www.trendydom.pl. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2. Składając zamówienie, Nabywca świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
3. Dane osobowe są odpowiednio chronione przez Sprzedawcę przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
4. Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania i przetwarzania.
5. Administratorem danych osobowych jest firma FD sp. z o.o. sp. kom z siedzibą przy ulicy Mehoffera 77 w Częstochowie
6. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

§ 10 Informacja handlowa

1. Nabywca wypełniając formularz rejestracyjny składa oświadczenie, iż wyraża/nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych wysyłanych przez sklep internetowy www.trendydom.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. nr 144 poz. 1204 ze zm.).
2. Nabywcy przysługuje prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przesyłanie informacji handlowych.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie.
2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw.